Skip to content

Privacystatement TOV (en hieraan gelieerde handelsnamen)

TOV-onderzoeksbureau is een recherchebureau met POB vergunning 1565, afgegeven door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. TOV-onderzoeksbureau is zich bewust van zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is hierin leidend.

Verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Soms verkrijgen we persoonsgegevens van onze opdrachtgevers. Ook kan het zijn dat uw persoonsgegevens in een rechercheonderzoek, of andere werkzaamheden worden verkregen. Uw persoonsgegevens kunnen ook verstrekt worden aan derden. Dit doen we alleen maar als wij daar van u toestemming voor hebben gekregen. Verstrekking aan derden kan zonder uw toestemming alleen in het geval dat wij daar een wettelijke verplichting toe hebben.

Het doel voor het  gebruiken van uw persoonsgegevens

TOV-onderzoeksbureau gebruikt uw gegevens voor:

  • de juiste uitvoering van (recherche)onderzoeken
  • het verstrekken van juiste persoonsinformatie aan onze opdrachtgevers en andere belanghebbenden.
  • instellingen en/of bedrijven waar wij op grond van wettelijke verplichtingen gehouden zijn uw gegevens te bewaren.

De gegevens die wij verwerken

TOV-onderzoeksbureau verwerkt in ieder geval de volgende persoonsgegevens van u, voor zover die bij ons bekend zijn (geworden):

  • naam, adres en woonplaats gegevens.
  • uw contactgegevens (b.v. uw mailadres, telefoonnummer)
  • gegevens die betrekking hebben op uw persoon en die u ons zelf (uit eigener beweging) aan ons verstrekt.

Het kan zijn dat wij ook bijzondere persoonsgegevens van u verwerken, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of strafrechtelijke gegevens.

Weten welke persoonsgegevens wij bewaren

TOV-onderzoeksbureau bewaart uw persoonsgegevens digitaal. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben bewaard, heeft u de mogelijkheid deze op te vragen en/of in te zien. U heeft hierbij het recht om persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, te laten verwijderen, maar ook om bezwaar te maken tegen het bewaren ervan. In de meeste gevallen heeft u toestemming gegeven dat wij uw persoonsgegevens bewaren. In dat geval kunt u uw toestemming hiervoor (te allen tijde) intrekken.

Wij behandelen uw verzoek hiertoe uitsluitend schriftelijk, het liefst per mail: info@TOV-onderzoeksbureau.nl. Op basis van uw verzoek nemen wij binnen 2 (werk)dagen contact met u op.

Zolang bewaren wij uw persoonsgegevens

TOV-onderzoeksbureau bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is; tenzij anders/ wettelijk geregeld, maximaal 6 maanden. TOV-onderzoeksbureau bewaart alleen de strikt noodzakelijke persoonspersoonsgegevens en dan ook alleen voor de doeleinden zoals die eerder in dit privacy statement zijn genoemd. Wilt u meer hierover meer weten, vraag het ons gerust!

Veilig bewaren van uw persoonsgegevens

TOV-onderzoeksbureau is zich bewust van de risico’s van het (digitaal) bewaren van uw persoonsgegevens. Er zijn organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen om de risico’s dat er iets misgaat met uw persoonsgegevens te verkleinen.  Het belang van de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens is TOV-onderzoeksbureau bekend. Onze computers zijn beveiligd tegen diefstal, hacken en voorzien van deugdelijke virusdetectie. Wij werken met toegangsbeveiliging. Niet alleen op onze computers, maar ook op ons kantoor.

Klachten

Bent u niet tevreden over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan vragen wij u dit met ons te bespreken. Neem hiertoe contact op met TOV-onderzoeksbureau. Wij zijn altijd bereid om uit te leggen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij zullen uw vraag en/of klacht uiterst zorgvuldig behandelen!